SP TECHNIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE REALIZÁCIU DIELA

(ďalej ako: „VOP“)
__________________________________________________________

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Obchodná spoločnosť SP TECHNIC s. r. o., so sídlom Jantárová 1607/20, Most pri
Bratislave 900 46, IČO: 46 204 750, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III., odd.: Sro, vlož. č.: 73365/B (ďalej len „Dodávateľ“).
2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“), ktorej
predmetom je vyhotovenie Diela špecifikovaného v Zmluve uzatvorenej medzi
Dodávateľom a Objednávateľom.
3. Platné a účinné znenie týchto VOP je zverejnené na webovom sídle Dodávateľa:
https://sptechnic.sk (ďalej len „Webové sídlo“) a v Sídle prevádzky Dodávateľa. V prípade
rozporu VOP zverejnených na Webovom sídle a Sídle prevádzky Dodávateľa je
rozhodujúce znenie VOP zverejnené na Webovom sídle.
4. Tieto VOP sú pre Dodávateľa a Objednávateľa záväzné od okamihu uzavretia Zmluvy. Ak
zmluvné strany v jednotlivých prípadoch podľa Zmluvy dojednali podmienky týkajúce sa
dodania Diela odlišne od týchto VOP, zmluvný vzťah medzi nimi sa bude v tých častiach,
ktoré sú Zmluvou dojednané odlišne od týchto VOP, prednostne spravovať ustanoveniami
Zmluvy.

Čl. 2
Výklad pojmov

1. „Zmluva“ znamená zmluvu o dielo spolu s jej všetkými prílohami a ďalšími zmluvnými
dokumentmi, ktoré zmluvné strany určili alebo určia, že sú jej neoddeliteľnými súčasťami.
2. “Práce“ znamenajú všetky práce vrátane prípadnej výroby a dodania zariadenia na
stavenisko, stavebných a inštalačných a elektroinštalačných prác, uvedenie Diela do
prevádzky a úpravy, zaškolenie personálu Objednávateľa a iných prác, ktoré Dodávateľ
vykoná podľa Zmluvy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú v Zmluve.
3. Technické špecifikácie“ znamenajú dokumenty priložené k Zmluve, ktoré špecifikujú
Dielo.
4. “Sídlo prevádzky” – „SP Technic s.r.o., Rohovce 293, 93030 Rohovce“.
5. “Právna legislatíva“ znamená účinné zákony, technické predpisy Slovenskej republiky, a
iné právne predpisy, ktoré sú zmluvné strany povinné dodržiavať v záležitostiach, ktoré nie
sú priamo stanovené v Zmluve.
6. „Dodávateľ“ je osoba, ktorá dodáva Dielo.
7. „Objednávateľ“ je osoba, ktorá objednala Dielo.
8. „Zariadenie“ alebo „Dielo“ je zariadenie špecifikované v Zmluve.
9. „Dodanie Diela“ je vyhotovenie Diela. V prípade, ak sa zmluvné strany na tom dohodnú
v Zmluve, za Dodanie zariadenia sa považuje aj preprava Zariadenia, nainštalovanie
Zariadenia, zostavenie Zariadenia v rámci zjednoteného automatizovaného
technologického systému, zahrnutie Zariadenia do automatizovaného inžinierskeho
systému, vykonanie záverečnej skúšky, vykonanie zaškolenie obsluhy Zariadenia
a vykonanie ďalších činnosti definovaných v Zmluve potrebných k riadnej prevádzke
Zariadenia.

Čl. 3
Povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo špecifikované
v Zmluve/Objednávke, v súlade s dokumentáciou, ak bola dokumentácia Objednávateľom
pred poskytnutím Zmluvy Dodávateľovi poskytnutá.
2. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo riadne a včas prevziať, a to najneskôr do 5 dní odo dňa
písomnej výzvy Dodávateľa a na prevzatie Diela a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu
Diela uvedenú v Zmluve/Objednávke. V prípade, ak Dielo Objednávateľ neprevezme
v lehote podľa tohto bodu VOP, považuje sa Dielo odovzdané uplynutím lehoty na
prevzatie Diela podľa tohto bodu VOP.
3. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vyhotovenie Diela Dodávateľovi a poskytnúť mu
všetku súčinnosť. V prípade nedostatku súčinnosti Objednávateľa s vyhotovením Diela sa
čas plnenia posúva o dobu, kedy Dodávateľovi nemohol vykonávať Dielo. Nedostatok
súčinnosti Objednávateľa s vykonávaním Diela a porušenie povinnosti prevziať Dielo sa
považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností, zakladajúce právo Dodávateľa od
Zmluvy odstúpiť, resp. v prípade, že Dielo nebolo ešte dodané, odmietnuť jeho dodanie.
V prípade odstúpenia od Zmluvy má Dodávateľ právo požadovať od Objednávateľa cenu
už vykonaného Diela a všetky účelne vynaložené náklady na vyhotovenie Diela
a Objednávateľ je povinný cenu Diela a tieto náklady uhradiť Dodávateľovi do 30 dní odo
dňa doručenia žiadosti Dodávateľa.
4. Čas plnenia, miesto plnenia zhotoveného Diela sú dohodnuté v Zmluve.

Čl. 4
Vlastnícke právo k Dielu

1. Vlastnícke právo k Dielu nadobúda Objednávateľ až úplným zaplatením ceny Diela. Do
zaplatenia ceny Diela je vlastníkom Diela Dodávateľ. Do nadobudnutia vlastníctva k Dielu
Objednávateľ nie je oprávnený toto použiť na zabezpečenie iných svojich záväzkov voči
tretím osobám.

Čl. 5
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena Diela je určená dohodou zmluvných strán v Zmluve.
2. Záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi cenu Diela, platený prostredníctvom banky,
je splnený pripísaním platenej sumy na účet Dodávateľa.
3. Nezaplatenie ceny Diela v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
povinností, zakladajúce právo Dodávateľa od zmluvy odstúpiť, resp. v prípade, že Dielo
nebolo ešte dodané, odmietnuť jeho dodanie. V prípade odstúpenia od Zmluvy má
Dodávateľ právo požadovať od Objednávateľa cenu vykonaného Diela a všetky účelne
vynaložené náklady na vyhotovenie Diela a Objednávateľ je povinný cenu Diela a tieto
náklady uhradiť Dodávateľa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Dodávateľa.
4. Dodávateľ má právo pozastaviť vyhotovenie Diela v prípade, že Objednávateľ bude voči
Dodávateľovi vykazovať pohľadávky po termíne splatnosti.
5. V prípade omeškania s platením ceny Diela alebo časti ceny Diela, má Dodávateľ nárok na
úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z ceny Diela.

Čl. 6
Vady Diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku
určenému v Zmluve.
2. Dodávateľ nezodpovedá za vady Diela, o ktorých Objednávateľ v čase prevzatia diela
vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa Zmluva uzavrela, musel vedieť.
3. Objednávateľ je povinný prezrieť Dielo pri jeho prevzatí od Dodávateľa. Ak Objednávateľ
Dielo neprezrie pri prevzatí Diela, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto
prehliadke, len keď bez akýchkoľvek pochybností preukáže, že tieto vady malo Dielo už
v čase jeho prevzatia Objednávateľom.
4. Zjavné vady Diela je Objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri jeho prevzatí, pričom
reklamácia musí byť písomná a zaslaná na adresu sídla Dodávateľa formou reklamačného
listu. Reklamačný list musí obsahovať tieto údaje:
a) presnú adresu Objednávateľa,

4

b) deň (dátum), kedy bolo Dielo prevzaté a kedy boli zistené vady,
c) deň (dátum), kedy sa spisuje reklamačný list,
d) rozsah vád, popis vád Diela s uvedením, či sa jedná o vadu kvality, resp. kvantity
Diela,
e) návrh Objednávateľa na spôsob vybavenia reklamácie,
f) meno a čitateľný podpis osoby konajúcej za Objednávateľa.
5. Skryté vady je Objednávateľ povinný reklamovať ihneď po ich zistení, a to písomne,
formou reklamačného listu podľa bodu 4. tohto článku VOP.
6. Objednávateľ je povinný umožniť Dodávateľovi ohliadku Diela a nenakladať s ním až do
doby vykonania ohliadky.
7. Právo Objednávateľa z vád Diela sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak Objednávateľ
nepodá reklamáciu spôsobom uvedenom v bode 4 a 5 tohto článku VOP.

Čl. 7
Nároky z vád Diela

1. Ak má Dielo vady, vzniká Objednávateľovi právo požadovať odstránenie vád Diela
opravou alebo dodanie chýbajúcej časti Diela.
2. Objednávateľ je povinný oznámiť, ktoré nároky z vád si uplatňuje, a to najneskôr do 24
hod. od reklamovania vád Diela podľa bodu 4 a 5 článku 6 týchto VOP. V prípade márneho
uplynutia tejto lehoty vzniká Dodávateľovi právo zvoliť si spôsob uspokojenia nárokov
Objednávateľa v dôsledku vád Diela.
3. Dodávateľ vybaví reklamáciu vád Diela najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia
podľa bodu 2. tohto článku VOP.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Dodávateľ odstráni vzniknuté vady v lehote
určenej v týchto VOP, nevzniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody spôsobenej
vzniknutými vadami a ani na iné nároky z vád Diela.

Čl. 8
Odstúpenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade,
ak tak ustanovuje zákon alebo Zmluva alebo VOP. V prípade, že zmluvná strana odstúpi
od Zmluvy, Zmluva zaniká dňom nasledujúcom po dni doručenia písomného odstúpenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, musí byť
v ňom uvedený dôvod odstúpenia tak, aby nebol zameniteľný s iným dôvodom a musí byť
doručené druhej zmluvnej strane.

Čl. 9
Mlčanlivosť

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené
v Zmluve, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a ich prílohách alebo ktoré sa zmluvné
strany dozvedeli v súvislosti so Zmluvou, sú dôvernými informáciami (ďalej len „Dôverné
informácie“), o ktorých sú zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť, ak ďalej nie
je dohodnuté inak. Záväzok zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy nie
je časovo obmedzený a trvá aj po ukončení platnosti Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup
tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov
zmluvných strán, zamestnanci zmluvných strán, audítori alebo právni, daňoví a iní
poradcovia zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených Dôverných
informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona a osoby, ktoré sú vo vzťahu
k zmluvným stranám ovládanou osobou podľa ust. § 66a Obchodného zákonníka.

Čl. 10
Sociálne štandardy/ekologické štandardy/compliance

1. Zmluvná strana zodpovedá za to, že všetky prípadné zákonné ustanovenia spadajúce do jej
oblasti zodpovednosti budú dodržané. Toto platí predovšetkým na dodržiavanie
protikorupčných, protikartelových právnych predpisov a zákona o ochrane osobných
údajov najmä zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
2. Zmluvná strana sa zaväzuje upustiť od akýchkoľvek finančných príspevkov/darov voči
druhej zmluvnej strane, ňou povereným osobám a/alebo jej pracovníkom. Uvedené platí aj
pre ponúkanie finančných príspevkov/darov blízkym osobám zamestnancov a/alebo
povereným osobám zmluvnej strany.

Čl. 11
Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že sa oboznámili s nasledovnými informáciami
týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov. Zmluvná strana ako prevádzkovateľ bude
za účelom plnenia tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje druhej zmluvnej strany uvedené
v Zmluve alebo oznámené druhou zmluvnou stranou počas plnenia Zmluvy a to po dobu
trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou (a v niektorých prípadoch po dobu trvania
zákonnej povinnosti zmluvnej strany evidovať Zmluvu) najneskôr však dovtedy kým
odpadne účel spracúvania alebo zanikne zákonná povinnosť osobné údaje spracúvať.
Zmluvná strana je oprávnená osobné údaje zverejniť ako aj poskytnúť ich v nevyhnutnom
rozsahu aj svojim subdodávateľom (poradcom, audítorom, advokátom) a orgánom verejnej
moci. Zmluvná strana má právo požadovať od druhej zmluvnej strany ako prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom týkajúcim sa zmluvnej strany a právo na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj
právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy s dotknutou osobou a bez ich
poskytnutia by zmluvná strana nedokázala riadne plniť Zmluvu alebo plniť svoje zákonné
povinnosti.

Čl. 12
Doručovanie a oznámenia

1. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“)
budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne,
faxom alebo e – mailom, pokiaľ v Zmluve nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený
len určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za
doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo
dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu vrátila späť
odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zaslané faxom, e- mailom uvedeným v Zmluve, alebo e
– mailom a/alebo faxom oznámeným na komunikáciu druhou zmluvnou stranou alebo
doručované osobne v pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., považuje sa za
doručené v momente prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.
2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov,
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny
týkajúce sa uzavretej Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla,
bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Čl. 13
Záverečné ustanovenia

 

1. Rozhodné právo. Zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku
kolíznym normám. Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci
ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ich
vykonávacími predpismi.
2. Právomoc. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo zrušenie, ako aj jej porušenia, budú riešené pred slovenským súdom.
3. Písomná dohoda. Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán
v písomnej forme.
4. Započítanie. Započítanie pohľadávky, ktorá vznikla na základe Zmluvy je možné iba s
písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
5. Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie o Zmluvy bolo považované súdom alebo
správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné alebo
nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti alebo
nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Zmluvy a zostávajúca
časť tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť.

6. Úplná dohoda. Zmluva a VOP tvoria úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu
sa predmetnej záležitosti. Podpisom Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné
a ústne dohody súvisiace s predmetom Zmluvy a žiadna zo strán sa nemôže dovolávať
zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených dojednaní a dohôd. Obe strany týmto vyhlasujú,
že sa nespoliehajú na žiadne vyhlásenia, záruky a záväzky druhej strany okrem tých, ktoré
sú výslovne uvedené v Zmluve.
7. Rovnopisy. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú
Zmluvnú stranu.
8. Jazykové verzie. Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku.
9. Účinnosť. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými
stranami.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
11. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania.

 

V Bratislave, dňa 08.04.2024

……………………………………………….

SP TECHNIC s. r. o.
Ing. Viktor Kuždák , PhD. – konateľ